DATU PRIVĀTUMA UN SĪKDATŅU POLITIKA

Mērķis

Jūsu privātums mums ir svarīgs. Šīs Datu privātuma politikas mērķis ir izskaidrot, kā mēs vācam, uzglabājam, izmantojam un izpaužam jūsu personas datus gadījumos, kad jūs izmantojat mūsu preces un pakalpojumus, mūsu mājaslapas vai arī kad sazināties ar ALD SA vai kādu no vietējām ALD Automotive filiālēm savā valstī.

Šīs Datu privātuma politikas mērķis ir arī izskaidrot nosacījumus, kas noteic, kā mēs apstrādājam un aizsargājam šo informāciju. Papildu informācija par to, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus, var tikt iekļauta līgumos, citos dokumentos saistībā ar jūsu valsts vietējās ALD Automotive filiāles produktiem vai pakalpojumiem.

Vietējais datu pārzinis

Saskaņā ar šo Datu privātuma politiku vietējais datu pārzinis ir:

SIA ALD Automotive
K. Ulmaņa gatve 119, Rīga, LV-2167, Latvija
Reģ. Nr. 50003825931
E-pasts: info.lv@aldautomotive.com
Tālruņa numurs: +371 677 833 77
Kompetentā vietējā datu iestāde Latvijas Republikas Datu valsts inspekcija

Vispārīgie principi

ALD Automotive saprot jūsu intereses saistībā ar jūsu personas datu konfidencialitāti. Turpmāk ir aprakstīts, kā mēs iegūstam un izmantojam šo informāciju, un norādītas jūsu tiesības. Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo informāciju, lai process būtu godprātīgs, pārredzams un pēc iespējas drošāks.

Turpmākie principi ir pamatā tam, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus

 • Caurredzamība un godprātība. Kad mēs vācam un apstrādājam jūsu personas datus, mēs informējam jūs par to, kas vāc un saņem šos datus, un tā iemeslus. Ja to pieprasa likums, mēs vienmēr cenšamies iegūt jūsu iepriekšēju piekrišanu (piemēram, vācot jebkādu sensitīvu informāciju vai sūtot tiešā mārketinga materiālus). Mēs nekad neizmantojam jūsu personas datus nolūkiem, kas nav savienojami ar šajā dokumentā minētajiem nolūkiem.

 • Leģitimitāte. ALD Automotive nevāc un neapstrādā personas datus bez likumīga pamatojuma. Mēs izmantojam personas datus tikai atbilstošiem uzņēmējdarbības nolūkiem (piemēram, lai nodrošinātu pakalpojumus, vadītu attiecības ar klientiem, pārvaldītu klientu transportlīdzekļu parkus un precīzi izrakstītu rēķinus vai profilētu mārketinga aktivitātes, lai labāk apkalpotu klientus, veiktu apmierinātības aptaujas vai sagatavotu pārskatus un ievērotu mūsu juridiskās saistības).

 • Minimizēšana. Mēs vācam personas datus, kas ir nepieciešami tikai datu apstrādei, kā norādīts šajā dokumentā. Mēs vācam sensitīvos datus tikai atbilstošos gadījumos. Mēs veicam visus saprātīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka jūsu reģistrētie personas dati ir precīzi, pilnīgi un atjaunoti.

 • Privātums. Apstrādājot personas datus, mēs cenšamies nodrošināt privātumu. Šajā saistībā mēs veicam arī privātuma ietekmes novērtēšanu, lai pārliecinātos, ka mūsu piemērotie drošības pasākumi ir atbilstoši un jūsu personas dati ir pasargāti.

Cik ilgi mēs glabājam jūsu personas datus?

Mēs uzglabājam jūsu personas datus tik ilgi, cik ilgi jums vai jūsu uzņēmumam ir biznesa attiecības ar ALD Automotive, un līdz ierobežojuma perioda beigām vai atbilstoši vietējā likumā noteiktā termiņa beigām no dienas, kad pēdējo reizi esam kontaktējušies, vai pēc nepieciešamības, ievērojot ALD Automotive juridiskās saistības. Ja laika periods, kas ir noteikts, lai ALD Automotive ievērotu savas juridiskās saistības, ir īsāks nekā ierobežojuma periods, mēs uzglabājam jūsu personas datus līdz ierobežojuma termiņa beigām un otrādi.

Juridiska strīda gadījumā mēs varam uzglabāt jūsu personas datus līdz šādas tiesvedības beigām, iekļaujot iespējamos apelācijas periodus. Pēc tam mēs tos izdzēsīsim vai arhivēsim saskaņā ar spēkā esošo likumu.

Jebkurā gadījumā jūsu personas dati netiks uzglabāti formātā, kas ļauj jūs identificēt ilgāk, nekā tas ir nepieciešams to ALD Automotive nolūku sasniegšanai, kuru dēļ šie dati tika vākti vai apstrādāti, vai saskaņā ar atbilstošajiem spēkā esošajiem tiesību aktiem.

Piemēri uzglabāšanas laika periodiem vispārīgā līmenī ir aprakstīti turpmāk tekstā. ALD Automotive ir tiesīgs vienpusēji jebkurā laikā mainīt uzglabāšanas laika periodus. Pie tam uzglabāšanas periodi, ko nosaka piemērojamais likums, var laiku pa laikam tikt pakļauti izmaiņām.

Desmit gadu glabāšanas periods tiek piemērots attiecībā uz jebkuriem personas datiem, kas tiek vākti līgumisko attiecību laikā vai pirms līguma noslēgšanas starp jums vai jūsu uzņēmumu un ALD Automotive. Glabāšanas perioda sākuma datums ir nākamais datums pēc mūsu līgumattiecību beigu dienas vai nākošajā dienā pēc tam, kad esam ar jums sazinājušies, ja tika vākta tikai pirms līguma noslēgšanas nepieciešamā informācija.

Tomēr tiek piemērots viena mēneša glabāšanas periods līdz zaudējumu atlīdzināšanas prasību noilguma termiņa beigām (ja ierobežojošais termiņš ir ilgāks) attiecībā uz kandidāta personas datiem, kas ir iegūti personāla atlases procesā attiecībā uz kandidātiem, kuri ir saņēmuši atteikumu, ja vien kandidāts nedod savu piekrišanu iekļaut tā personas datus ALD Automotive kandidātu datubāzē turpmākajām vakancēm. Šīs glabāšanas periods sākas nākošajā dienā pēc darbā pieņemšanas procesa beigām.

Triju gadu ilgs glabāšanas periods pēc līguma beigām tiek piemērots jūsu personas datu apstrādei SIA ALD Automotive pašu produktu un pakalpojumu tiešā mārketinga nolūkos, ja jūs neiebilstat pret tiešā mārketinga materiālu saņemšanu.

12 mēnešu glabāšanas laiks tiek piemērots attiecībā uz jūsu personas datiem, kas ir savākti jūsu vizītes laikā ALD Automotive birojā.

Kā mēs nodrošinām jūsu personas datu drošību un integritāti?

Mēs aizsargājam jūsu datus, veicot tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus (tostarp attiecīgā personāla izglītošanu un mācības) pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, nejaušu nozaudēšanu vai labošanu, neatļautu izpaušanu vai piekļuvi un pret citiem nelikumīgiem apstrādes veidiem.

Tikai tās mūsu uzņēmuma komandas un darbinieki, kuriem ir jāzina jūsu personas dati, var tiem piekļūt. Mēs pārliecināmies, ka mūsu uzņēmumā tiek īstenotas administratīvās tiesības un politikas, un veicam visus pasākumus lai nodrošinātu, ka darbinieki, konsultanti un pakalpojumu sniedzēji saglabā jūsu datus konfidenciālus.

Kā jūs varat izteikt savu izvēli attiecībā uz jūsu personas datu izmantošanu?

Lai izmantotu tiesības, kas ir norādītas turpmākajā sadaļā, lūdzu, sazinieties ar SIA ALD Automotive pa e-pastu info.lv@aldautomotive.com un mēs apstrādāsim jūsu pieprasījumu.

Atsaukšana. Ja esat sniedzis savu iepriekšēju piekrišanu personas datu apstrādei, jūs varat jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu.

 

Piekļuve. Jūs varat pieprasīt piekļuvi jūsu personas datiem, kurus mēs par jums uzturam. Ja jūs iesniedzat šādu pieprasījumu, mēs jums sniegsim visu informāciju par apstrādes nolūkiem, apstrādāto datu kategorijām, saņēmēju kategorijām, datu glabāšanas periodiem, jūsu tiesībām uz labošanu, dzēšanu vai datu piekļuves ierobežošanu, ja piemērojams, utt.

Pārnesamība. Jūs varat arī iegūt to savu personas datu kopiju, kuru mēs par jums glabājam, formātā, kas ir saderīgs un strukturēts, lai ļautu jums izmantot savas tiesības uz datu pārnesamību.

Ierobežošana. Jūs varat pieprasīt ierobežošanu šādos gadījumos:

 • uz laika periodu, lai ALD Automotive varētu pārbaudīt jūsu personas datu pareizību, ja jūsapstrīdat jūsu personas datu precizitāti;

 • ja apstrāde ir nelikumīga un jūs vēlaties ierobežot jūsu personas datus, nevis tos izdzēst;

 • ja jūs vēlaties, lai ALD Automotive patur jūsu personas datus, jo jums tie ir nepieciešami savai aizstāvībai juridisko prasību kontekstā;

 • ja jūs esat iebildis pret apstrādi, bet ALD Automotive ir nepieciešamība pārbaudīt, vai tam ir leģitīms pamats šādai apstrādei, kas var pārkāpt jūsu paša tiesības.

Labošana/dzēšana. Jūs varat arī pieprasīt, lai mēs labojam, grozām, dzēšam jebkādu informāciju, kas ir nepilnīga, novecojusi vai neprecīza.

Jūs varat pieprasīt savu personas datu dzēšanu šādos gadījumos:

 • ja jūsu personas dati vairs nav nepieciešami datu apstrādes nolūkam;

 • ja jūs esat atsaucis savu piekrišanu datu apstrādei, kas pamatojas tikai uz šādu piekrišanu;

 • ja esat iebildis pret datu apstrādi;

 • ja personas dati jādzēš, lai ievērotu juridiskās saistības, kas ir piemērojamas ALD Automotive. Mēs veiksim saprātīgas darbības, lai informētu citus ALD Automotive uzņēmumus, kas varētu būt iesaistīti šo dzēšamo datu apstrādē.

Iebildums. Jūs varat arī jebkurā laikā iebilst pret jūsu personas datu apstrādi, ja tie tiek izmantoti mārketinga nolūkos vai profilēšanai, lai nosūtītu jums mērķgrupas reklāmas, vai pret jūsu datu koplietošanu ar trešām pusēm vai ALD Automotive grupas ietvaros.

Sūdzība. Jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību kompetentajai uzraudzības iestādei.

Īpaši norādījumi saistībā ar jūsu personas datiem

Kādas aktivitātes un cilvēkus ietekmē datu vākšana?


Šī politika attiecas uz visiem datu avotiem, kurus ALD Automotive vāc un apstrādā globāli saistībā ar dažādām Grupas darbībām, piemēram, korporatīvo automobiļu līzingu, privāto automobiļu nomu, pārdošanas vietām, autoparka vadības pakalpojumiem, trešo pušu avotiem, darbā pieņemšanas procesu, mūsu tīmekļa vietnēm vai mobilajām lietotnēm un visām bezsaistes apstrādes darbībām.

Mēs varam vākt un apstrādāt jūsu personas datus, ja atbilstat kādai no turpmākajām kategorijām: klients kā privātpersona, nomāto automobiļu vai jūsu uzņēmuma automobiļu vadītājs, ja ALD Automotive nodrošina autoparku pārvaldības pakalpojumus, bizness-biznesam klienta kontaktpersona, partneris, pārdevējs, ģeogrāfiskais partneris, potenciālais klients, autoparka vadītājs, akcionārs, patiesā labuma guvējs, uzņēmuma vadītājs, kandidāts uz amata pozīciju, utt.

Kurš pārvalda datus?


Latvijā ALD Automotive veic turpmāk aprakstītās datu apstrādes aktivitātes. Šī sadaļa attiecas uz jūsu personas datu apstrādi, ko veic ALD Automotive kā datu pārzinis.

Kā mēs izmantojam jūsu personas datus?


ALD Automotive izmanto personas datus, lai piedāvātu jums vai jūsu uzņēmumam labākus pakalpojumus.
Tādēļ SIA ALD Automotive var izmantot jūsu personas datus turpmāk minētajos veidos.

(a) Ja nepieciešams:

(i)  vispārīgā līmenī (ALD Automotive filiāles), lai pārvaldītu komerciālās attiecības ar jums un jūsu uzņēmumu, identificētu personas, kuras ir pilnvarotas, lai uzturētu sakarus, iesniegtu pasūtījumus, noslēgtu un pārtrauktu līgumus, piešķirtu pilnvaras, sniegtu atbildes uz aprēķinu pieprasījumiem, izpildītu jūsu vai jūsu uzņēmuma pakalpojumu pasūtījumus un saistītās darbības, vadītu pasākumus, nosūtītu jums informāciju saistībā ar jūsu vai jūsu uzņēmuma līgumu (piemēram, paziņojumu par ikgadējām pārbaudēm), atbildētu uz jūsu vai jūsu uzņēmuma jautājumiem un pieprasījumiem vai jūsu vai jūsu uzņēmuma sūdzībām un/vai prasībām, atbalstītu iesaistītā personāla mācības par šādām darbībām un sniegtu citus pakalpojumus saistībā ar jūsu vai jūsu uzņēmuma kontu;

(ii)  lai identificētu personas, kas ierodas SIA ALD Automotive birojā;

(iii)  white-label partneriem: autoparka pārvaldības pakalpojumiem ar pārskatiem un logrīkiem, galvenajiem klientiem, zvanu centru palīdzībai un starptautisko svarīgāko klientu autoparku uzraudzībai;

(iv)  starptautisko klientu attiecību pārvaldības (ALD SA) nolūkos saistībā ar automobiļu līzinga darbībām, ko veic tās meitasuzņēmumi, klientiem, kurus ALD SA pārvalda globālā līmenī, lai veiktu apmierinātības un kvalitātes mērījumus, lai apkopotu kvalitatīvu informāciju visā pasaulē, lai izveidotu visaptverošu uzņēmuma kvalitātes novērtējumu, lai sniegtu vadības apmierinātības pētījumus par precēm, pakalpojumiem vai saturu, kā arī uzraudzītu klientu attiecību prasības un pēcpārdošanas pakalpojumus;

(v)  lai nodrošinātu klientu apmierinātības aptaujas profesionāliem tirgotājiem par atkārtotu nomas automobiļu pakalpojumu mārketingu (ALD Automotive filiāles), izmantojot tiešsaistes platformu, lai reklamētu lietotus automobiļus, kas “nāk” no nomas līgumiem);

(vi)  lai veiktu klientu apmierinātības aptaujas par pakalpojumu kvalitāti un klientu apmierinātības rādītāju saistībā ar jūsu pasūtītajām precēm vai pakalpojumiem;

(vii)  lai sagatavotu statistiku;

(viii)  lai uzturētu grāmatvedību saistībā ar nodokļu saistību nokārtošanu un grāmatvedības dokumentu pareizību;

(ix)  lai sagatavotu finanšu ziņojumus ALD izpilddirektoriem (pārdošana, finanses un riski, cenu veidošana, apdrošināšana), iekļaujot rēķinu konsolidēšanu un ienesīguma mērķus, operacionālo ALD grupas darbību, iepirkumus un tiesvedības;

(x)  lai arhivētu dokumentus, kas nodrošina turpmāku un nepārtrauktu uzņēmējdarbību un aizsardzību pret dažādu veidu prasībām un prasījumiem, un atbilstību likuma prasībām;

(xi)  lai nodrošinātu autovadītājus ar automobiļu uzraudzības lietotnēm (piemēram, Ecodrive) vai vadītājus ar autoparku pārvaldības rīkiem;

(xii)  lai ziņotu klientiem par klientu apmierinātības aptauju rezultātiem;

(xiii)  lai nodrošinātu jums ALD Automotive pašu preču un pakalpojumu tiešās tirgvedības materiālus, ja jūs esat SIA ALD Automotive klients un neesat iebildis pret tiešās tirgvedības materiālu saņemšanu;

(xiv)  lai ievērotu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanas novēršanas prasības, tostarp “pazīsti savu klientu” prasības;

(xv)  lai uzturētu uzņēmuma reģistrus juridiskiem, administratīviem un revīzijas nolūkiem;

(xvi)  lai ievērotu juridiskās, apdrošināšanas un apstrādes prasības;

(xvii)  lai varētu veikt darbības saskaņā ar jūsu pieprasījumu nolūkā noslēgt līgumu ar SIA ALD Automotive, iekļaujot klientu pārbaudes, kredītu pārbaudi un “pazīsti savu klientu”, klientu novērtējuma noteikšanu.

(b) Informējot jūs un ar jūsu piekrišanu:

(i)  tirgvedības nolūkiem (izņemot tiešo tirgvedību, kā norādīts iepriekš a) sadaļā): mēs varam izmantot jūsu informāciju, lai sazinātos ar jums, atbilstošos gadījumos tikai ar jūsu piekrišanu, par jauniem piedāvājumiem vai pakalpojumiem un īpašiem piedāvājumiem, kurus uzskatām par vērtīgiem, vai nosūtītu jums tirgvedības informāciju vai ziņas; mēs varam analizēt jūsu klienta profilu un izvēles un veikt daudzkanālu tirgvedības kampaņas, izmantojot automatizētus rīkus, sazināties ar jums, izmantojot īsziņas, e-pastu vai sūtīt jums brošūras;

(ii)  mārketinga nolūkiem saistībā ar ALD Automotive partneru precēm un pakalpojumiem;

(iii)  klientu apmierinātībai (izņemot tās klientu apmierinātības aptaujas, kas ir minētas a) sadaļā): pamatojoties uz specializētiem tirgvedības rīkiem un analīzi, mēs varam jums nosūtīt kvalitatīvas aptaujas par mūsu precēm un pakalpojumiem;

(iv)  mēs varam arī uzaicināt jūs piedalīties m pasākumos, spēlēs vai viktorīnās ar mobilo lietotņu un/vai mājaslapu starpniecību;

(v)  mājaslapas, sīkdatnes un informatīvie ziņojumi: mēs varam ievākt informāciju, izmantojot sīkdatnes, lai nodrošinātu mums palielinātu pieredzi un ievērojami uzlabotu jūsu pārlūkošanas pieredzi, saglabātu jūsu iestatījumus un parametrus, lai ietaupītu jums laiku (piemēram, valodas izvēle), iespējotu reģistrēšanos, cīnītos pret krāpniecību un analizētu mūsu mājaslapas un pakalpojumu veiktspēju.

Šī informācija ļauj mums uzlabot mūsu mājaslapas un lietotnes un labāk saprast preces un pakalpojumu, kuriem dodat priekšroku.

Mēs izmantojam sīkdatnes arī tīmekļa analītikai, lai izmērītu tīmekļa vietņu aktivitāti un noteiktu mājaslapu zonas, kas tiek apmeklētas visvairāk.


Kaut arī mēs varam instalēt funkcionālās sīkdatnes, lai veicinātu jūsu apmeklējumu mūsu tīmekļa vietnēs vai lietotnēs, jūs varat izteikt savas izvēles attiecībā uz sīkdatnēm, ko mērķauditorijas atlases reklāmai, izmantojot jūsu pārlūkprogrammas privātuma iestatījumu opcijas, kurās jāiekļauj iestatījumi, kas novērš informācijas glabāšanu terminālī vai tās informācijas apstrādi, kas jau ir saglabāta šādā terminālī, ja vien jūs to neieslēdzat, lai atļautu šādu uzglabāšanu vai apstrādi.

Ja izvēlēsieties bloķēt visas sīkdatnes (tostarp nepieciešamās), jums var rasties problēmas ar visu vai dažu lapu apskati mūsu mājaslapā;

 

(vi) profilēšana: lai uzlabotu mūsu izpratni par jūsu interesēm un jautājumiem, mēs varam izmantot jūsu personas datus, lai uzlabotu mūsu mājaslapu un pakalpojumus, lai personalizētu jūsu pieredzi pie mums un pielāgotu mūsu tirgvedības aktivitātes, lai tās būtu atbilstošas jūsu vajadzībām un interesēm. Mēs ticam, ka arī mūsu interesēs ir apkalpot jūs pēc iespējas labāk un reaģēt uz jūsu vajadzībām, kad tas ir nepieciešams saskaņā ar regulējošajiem pienākumiem.

Kāda veida personas datus mēs vācam?

Mēs vācam šādus personas datu veidus:

 • identifikācijas un kontaktinformācija, piemēram, jūsu personas kods un/vai dzimšanas datums, vārds, uzvārds, personīgais tālruņa/mobilā tālruņa numurs, dzīvesvietas adrese vai e-pasta adrese, datums, kad ieradāties SIA ALD Automotive birojā, un SIA ALD Automotive darbinieks, kuru apmeklējāt;

 • informācija saistībā ar pieņemšanu darbā, piemēram, jūsu CV, motivācijas vēstule;

 • profesionālā informācija, piemēram, jūsu amats, darbavietas adrese un e-pasts, darba tālruņa, mobilā tālruņa numurs, jūsu darba pieredze, darba vieta; 

 • loma uzņēmumā, piemēram, jūsu iesaiste vadības uzņēmumā kā izpilddirektoram, uzņēmuma pārstāvim, padomes loceklim, akcionāram, patiesā labuma guvējam, jums piederošo akciju skaits uzņēmumā, jums piešķirtās lēmuma pieņemšanas tiesības;

 • finanšu/kredīta informācija, piemēram, jūsu kredīta apstiprināšanas datums, līguma informācija, jūsu ienākumi un finanšu saistības, jūsu kreditori, kredītvēsture, kredītspēja, kredītspējas pārskati, bankas kontu numuri;

 • personiskā informācija, piemēram, jūsu dzimums, dzimšanas datums, valoda(-s), personiskā informācija, kad jūs sazināties ar mums sociālajos tīklos, apmeklējat mūsu sociālo tīklu profilu vai apskatāt tajos mūsu ziņas vai video; jūsu e-pasts, lietotājvārds, IP adrese, personīgās izvēles (izmantojot “Patīk”, “Sekot” u. c.), saziņas dati, datums;

 • informācija saistībā ar līgumu, piemēram, transportlīdzeklis (tostarp modelis, reģistrācijas numurs utt.), kuru jūs vadāt vai par kura vadību esat atbildīgs (arī tad, ja transportlīdzeklis ir iznomāts/pieder jūsu uzņēmumam), ar transportlīdzekli saistītā apdrošināšana, nelaimes gadījumi, naudas sodi, nobraukums, citi dati saistībā ar transportlīdzekli (tostarp transportlīdzekļa pēdējās tehniskās apskates datums un rezultāti u. c.), sakaru dati, rēķini u. c.;

 • autovadītāja dati, piemēram, autovadītāja apliecības numurs/kopija, autovadītāja apliecības izdošanas datums un derīguma termiņš.

Mēs varam vākt informāciju par jums arī netiešā veidā no mūsu sadarbības partneriem, jūsu uzņēmuma vai sociālo tīklu platformām.

Mēs vācam personas datus tieši no jums (piemēram, ja izveidojat kontu kādā no mūsu vietnēm vai jūsu uzņēmums atver kontu mūsu vietnēs un jūs reģistrējaties vai veicat pirkumu) vai pasīvi (piemēram, izmantojot izsekošanas rīkus, piemēram, pārlūkprogrammas sīkdatnes), vai no trešām pusēm (piemēram, izmantojot sociālo plašsaziņas līdzekļu platformas, jūsu uzņēmumu, mūsu biznesa partnerus).

Sīkdatnes un citi izsekošanas rīki

Lai nodrošinātu jums labāku pieredzi, kad apmeklējat mūsu mājaslapu vai izmantojat mobilās lietotnes, mēs vācam noteiktu informāciju ar automatizētiem līdzekļiem, izmantojot tādas tehnoloģijas kā sīkdatnes, pixel tags, pārlūka analīzes rīkus, servera reģistrus un web beacons (piemēram, Google Analytics).

Ja jūs izmantojat mūsu mājaslapas, mēs varam vākt informāciju par jūsu izmantoto pārlūkprogrammu un pārlūkošanas paradumiem.

Ja jūs izmantojat mūsu mobilo lietotni, mēs varam vākt informāciju par jūsu GPS atrašanās vietu, iegūstot jūsu piekrišanu, ja nepieciešams. Mēs varam arī apskatīties, cik bieži jūs izmantojat lietotni un kur esat to lejupielādējis.

Mūsu izmantotajām sīkdatnēm ir “analītiska” daba. Tās ļauj mums atpazīt un saskaitīt lietotājus un uzzināt, kā tiek izmantota mūsu mājaslapa. Pateicoties tam, mēs varam uzlabot mājaslapu, piemēram, padarot vieglāku vajadzīgā satura meklēšanu. Papildu informācija par konkrētiem sīkdatņu veidiem un to nolūkiem ir sniegta turpmākajā tabulā.

 

Sīkdatne   Mērķis  Beidzas

utma  

Šī sīkdatne parasti tiek saglabāta tīmekļa pārlūkprogrammā pirmajā reizē, kad lietotājs apmeklē

mūsu mājaslapu. Ja lietotājs izdzēsīs to no savas pārlūkprogrammas un pēc tam atkārtoti apmeklēs mūsu mājaslapu, tiks saglabāta jauna utma sīkdatne ar jaunu unikālu identifikatoru. Šīs sīkdatnes veids tiek izmantots, lai noteiktu unikālo apmeklētāju skaitu mūsu mājaslapās, un tiek atjaunots katru reizi, kad tiek attēlota mājaslapa. Sīkdatnei arī tiek pielāgots unikāls identifikators, ko izmanto Google Analytics, lai nodrošinātu tās derīgumu un pieejamību. Identifikators ir papildu aizsardzība.

Pēc diviem gadiem no mājaslapas apmeklējuma dienas.       
utmb 

Šī sīkdatne tiek izmantota, lai izveidotu un turpinātu sesiju lietotājiem, kuri apmeklē mūsu mājaslapu. Kad

lietotājs apmeklē vietni, Google Analytics kods mēģina atjaunot sīkdatni. Ja tam neizdodas to atrast, tiek izveidota jauna sīkdatne un jauna sesija. Katru reizi, kad lietotājs apmeklē citu lapu, sīkdatne tiek atjaunota un ieprogrammēta tā, lai tā beigtos pēc 30 minūtēm, – tas nozīmē, ka vienas sesijas ilgums atbilst lietotāja aktivitātei 30 minūšu intervālos. Sīkdatne beidzas pēc tam, kad lietotājs ir pārtraucis izmantot noteikto vietni ilgāk nekā 30 minūtes.

Pēc 30 minūtēm no mājaslapas apmeklējuma brīža.
utmc 

Šī sīkdatne darbojas kombinācijā ar utmb sīkdatni. Tā tiek izmantota, lai izlemtu, vai konkrētajam

lietotājam ir jāatver jauna sesija. Šai sīkdatnei nav beigu termiņa – tā beidzas pēc tam, kad lietotājs ir aizvēris savu tīmekļa pārlūkprogrammu. Ja lietotājs apmeklē vietni, aizver savu pārlūkprogrammu un tad 30 minūšu laikā atgriežas vietnē, utmc sīkdatnes trūkums liecina, ka ir jāuzsāk jauna sesija, neņemot vērā, ka lietotāja utmb sīkdatnes darbības laiks vēl nav beidzies. 

Sesijas beigās
utmz Šis sīkdatnes veids glabā informāciju par to, kā lietotājs ir sasniedzis mūsu vietni, – viņš(-a) ierakstīja adresi pārlūkprogrammas meklēšanas logā, izmantoja saiti, atrada adresi tīmekļa pārlūkprogrammā vai atrada to reklāmā vai saitē, kas ir nosūtīta e-pastā. Šo sīkdatni izmanto, lai aprēķinātu meklētājprogrammu radīto datu plūsmu, reklāmas kampaņas un navigāciju tikai mūsu mājaslapā. Tā tiek atjaunota katru reizi, kad tiek skatīta lapa. Pēc sešiem mēnešiem no mājaslapas apmeklējuma dienas.
jpanesliders Šīs sīkdatnes pielāgo apmeklētās vietnes apmeklētāju vēlmēm, kontrolējot izvēlni, animācijas un burtu lielumu labākai pārskatīšanai. Tās pārveido mājaslapas izskatu un/vai funkcionēšanu. Tās NETIEK IZMANTOTAS, lai izveidotu lietotājam pielāgotas reklāmas. Sesijas beigās
Sm_au_c Šī sīkdatne ļauj precīzi noteikt apmeklētāju skaitu un to, kādā apmērā tiek izmantota mājaslapa.  Sesijas beigās     

 

Mūsu mājaslapas izmanto arī trešo pušu sīkdatnes, kas tiek izmantotas, vāktu anonīmus statistikas datus attiecībā uz apmeklējumiem. Datus glabā Google un tiem tiek piemērota Google Privātuma politika, kas ir pieejama http://www.google.com/privacy.html. Google Analytics vāc informāciju par to, kādas lapas mūsu mājaslapā jūs apmeklējat, kādu pārlūkprogrammu un operētājsistēmu jūs izmantojat un cik ilgu laiku jūs pavadāt mūsu lapās. Šī informācija ļauj mums uzlabot mūsu mājaslapu tiem apmeklētājiem, kuri to apmeklēs arī turpmāk.

Darbības ar transportlīdzekļiem

Kad jūs vai jūsu uzņēmums izmanto mūsu automobiļu nomas vai autoparka vadības pakalpojumus, mēs apkopojam informāciju par transportlīdzekli (piemēram, transportlīdzekļa reģistrācijas numura zīme vai transportlīdzekļa pēdējās tehniskās apskates datums) un vadītāja uzvedību (piemēram, nelaimes gadījumi, soda naudas, transportlīdzekļa nobraukums), lai sniegtu automobiļu nomas vai autoparka vadības pakalpojumus saskaņā ar līgumu un izrakstītu rēķinu jums vai jūsu uzņēmumam).

Sociālie tīkli

SIA ALD Automotive ir izveidojis un administrē profilus Facebook vietnē. Personas datus, kurus sniedzat Facebook (tostarp norādes “Patīk”, “Sekot” vai cita veida saziņa) vai kas tiek vākti, kad apmeklējat mūsu Facebook profilu vai lasāt mūsu ziņas, skatāties mūsu video šajos sociālajos tīklos, pārvalda sociālais tīkls Facebook. Tādēļ mēs ierosinām rūpīgi izlasīt Facebook Privātuma paziņojumus un pamatoties tieši uz tiem saistībā ar jūsu personas datu apstrādi.

SIA ALD Automotive kā Facebook profila administrators var izvēlēties iestatījumus atkarībā no tā mērķauditorijas, biznesa vadības mērķiem. Sociālo tīklu pārvaldītājs var ierobežot mūsu iespējas mainīt dažus no iestatījumiem (piemēram, pamata profila iestatījumus), tā rezultātā mēs nevaram ietekmēt jūsu personas datu vākšanu, ko veic sociālo tīklu pārvaldītājs.

Visi šādi iestatījumi (mūsu izvēlēti vai sociālo tīklu pārvaldītāju uzstādītie) var ietekmēt jūsu personas datu izmantošanu, kad apmeklējat sociālo tīklu. Pat ja jūsu aktivitātes sociālajā tīklā ir ierobežotas tiktāl, lai vienkārši skatītos mūsu ierakstus vai videoklipus sociālajā tīklā, sociālo tīklu administrators var vākt jūsu personas datus, piemēram, ierīces, kuru izmantojat, datus vai jūsu IP adresi.

Parasti sociālo tīklu pārvaldītājs apstrādā jūsu personas datus (tostarp datus, kas tiek vākti konta iestatījumu dēļ) nolūkiem, ko ir noteicis sociālo tīklu pārvaldītājs, ievērojot tā privātuma paziņojumus. Tomēr, ja jūs izmantojat sociālos tīklus, sazināties ar mums ar to starpniecību, apmeklējat mūsu profilu vai vienkārši apskatāt mūsu ierakstus vai video, mēs arī iegūstam jūsu personas datus. Personas datu apjoms ir atkarīgs no mūsu profila iestatījumiem, mūsu līguma ar sociālo tīklu pārvaldītāju par papildu pakalpojumiem, sīkdatnēm, ko izmanto sociālo tīklu pārvaldītāji.

Ja jums ir nepieciešama papildu informācija par personas datu apstrādi sociālajā tīklā Facebook, lūdzu, izlasiet Facebook Privātuma politiku https://www.facebook.com/policy.php un Facebook Sīkdatņu politiku https://www.facebook.com/policies/cookies/.

Ar ko mēs koplietojam jūsu personas datus?

Mēs saprotam, ka nevēlaties, lai mēs sniedzam jūsu personas datus tiešā veidā trešām pusēm to tirgvedības nolūkiem bez jūsu piekrišanas. Tomēr dažkārt mums ir jāizmanto partneri vai apstrādātāji, lai nodrošinātu jums pieprasītos pakalpojumus un labāku pieredzi iepriekš minētajiem nolūkiem. Tādēļ mēs ierobežojam to, kā koplietojam jūsu personas datus, pamatojoties uz nepieciešamību zināt, šādi:

 • ar iekšējiem uzņēmuma departamentiem, piemēram, pārdošanas, klientu apkalpošanas/kvalitātes departamentu, tirgvedības, IT pakalpojumu, atbalsta un uzturēšanas departamentu. ALD Automotive Group ietvaros mēs varam koplietot jūsu personas datus ar citām ALD Automotive struktūrvienībām, kas var izmantot jūsu personas datus saskaņā ar šo politiku;

 • ar mūsu pakalpojuma sniedzējiem, piemēram, datu uzturēšanas pakalpojuma sniedzējiem, datu administratoriem, kas atrodas Francijā vai Eiropas Ekonomikas zonā un ir instruēti izmantot jūsu personas datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem;

 • ar automobiļu pārdevējiem, kuri sadarbojas ar mums, un uzņēmumiem, kas nodrošina transportlīdzekļu saņemšanu un piegādi, autoservisiem, kas sadarbojas ar mums: mehānika, virsbūve un krāsošana, stikli, riepu servisi;

 • ar apdrošināšanas uzņēmumiem un mūsu apdrošināšanas brokeriem;

 • ar nesaistītiem tirgvedības partneriem, bet tikai tad, ja jūs esat sniedzis mums savu piekrišanu;

 • ar jūsu uzņēmumu, lai izpildītu līgumu, kas ir noslēgts starp mums un jūsu uzņēmumu;

 • ja ir jāietekmē uzņēmuma aktīvu pārdošana vai nodošana saistībā ar bankrota procedūru, lai īstenotu mūsu tiesības, aizsargātu mūsu īpašumu vai aizsargātu citu personu tiesības, īpašumu vai drošību, parādu atgūšana vai, ja nepieciešams, jāatbalsta ārējā revīzija, atbilstība un korporatīvās vadības funkcijas;

 • ja iestādes un institūcijas, kā arī privātie uzņēmumi vēršas pie mums ar kvīti vai administratīvajām tiesvedībām saistībā ar automobiļu novietošanas nodevām;

 • ja to noteic likums, piemēram, atbildot uz tiesas pavēsti, tostarp tiesībaizsardzības iestādēm un tiesām valstīs, kurās mēs darbojamies.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs varam arī izmantot un izpaust personas datus par jums, kas nav personiski identificējami, t. i., personas dati apkopotā veidā, kas jūs vairs neidentificē.  

Kā tiek nodoti jūsu personas dati?

Dažas valstis, kas saņem vai var piekļūt jūsu datiem, var nenodrošināt tādu pašu datu aizsardzības līmeni kā valsts, kurā jūs sniedzāt informāciju. Jūs varat iepazīties ar šo valstu sarakstu, sazinoties ar SIA ALD Automotive pa e-pastu info.lv@aldautomotive.com.

 

Jūsu informāciju var nosūtīt uz, glabāt un apstrādāt jebkurā valstī vai teritorijā, kurā viena vai vairākas mūsu filiāles atrodas ārpus Eiropas Ekonomikas zonas, lai pārvaldītu klientu attiecības globālā līmenī, nodrošinot vienotus automobiļu nomas pakalpojumus ar globalizētu automobiļu parku.

Mēs varam arī nodot jūsu personas datus pakalpojumu sniedzējiem, kas ir iesaistīti datu glabāšanā, uzturēšanā un atbalsta pakalpojumos (atrodas tādās valstīs kā Indija, Amerikas Savienotās Valstis) vai jebkura cita rīka nodrošināšanā, kas tiek izmantots mūsu klientu vai potenciālo klientu personas datu apstrādei.

Nododot jūsu informāciju, mēs aizsargājam un nodrošinām atbilstošu aizsardzību jūsu personas datu pārsūtīšanai saņēmējiem šajās valstīs, noslēdzot datu nodošanas līgumus, pamatojoties uz Eiropas Komisijas standartu klauzulām ar šādiem datu saņēmējiem.

Kā jūs varat sazināties ar mums vai uzraugošo iestādi, lai iesniegtu sūdzību?

Ja jums rodas jebkādi jautājumi, sūdzības vai komentāri saistībā ar šo Datu privātuma politiku vai mūsu informācijas vākšanas veidiem, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot vai sūtot e-pastu uz: SIA ALD Automotive info.lv@aldautomotive.com.

Jūs varat iesniegt sūdzību arī kompetentajā uzraudzības iestādē valstī, kurā jūs dzīvojat, ja jums ir radušās jebkādas šaubas par jūsu personas datu apstrādes nosacījumiem, ko veic ALD Automotive.

Ja jums rodas jebkādas šaubas par jūsu personas datu apstrādes nosacījumiem, ko veic SIA ALD Automotive, un jūs vēlaties iesniegt sūdzību kompetentajā uzraudzības iestādē, jums ir jāiesniedz sūdzība kompetentajā Latvijas uzraudzības iestādē.

Kas notiek, ja mēs mainām šo Datu privātuma politiku?

Mūsu Datu privātuma politika var laiku pa laikam mainīties, lai atspoguļotu izmaiņas tajā, kā veicam jūsu personas datu apstrādi. Tomēr šīs izmaiņas paliks pilnībā atbilstošas piemērojamajam likumam. Mēs iedrošinām jūs periodiski pārskatīt šo lapu, lai uzzinātu jaunāko informāciju par mūsu privātuma praksēm. Mēs jūs informēsim par jebkādiem dokumentu grozījumiem, saskaņā ar likuma prasībām.