Datu Privātuma Politika

Datu aizsardzība ir būtisks jautājums “ALD Automotive” SIA un “ALD SA”, kurai pieder “ALD Automotive” SIA. Mēs jau ilgu laiku esam izvirzījuši šo jautājumu par prioritāti un esam īstenojuši stingrus principus šajā jomā, jo īpaši attiecībā uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (VDAR).

Patiešām, Eiropas regula (ES) 2016/679 par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti ir piemērojama kopš 2018. gada 25. maija (turpmāk tekstā – VDAR).

VDAR vairo visu Eiropas Savienības dalībnieku un citu personu informētību par daudziem jautājumiem, kas saistīti ar personas datu pārvaldību, izmantošanu un saglabāšanu.

Šajā sakarā “ALD Automotive” SIA Datu privātuma politikas mērķis ir izskaidrot, kā mēs vācam, uzglabājam, izmantojam un izpaužam jūsu personas datus gadījumos, kad jūs izmantojat mūsu preces un pakalpojumus, mūsu mājaslapas vai arī kad sazināties ar “ALD Automotive” SIA. 

Šī politika ir paredzēta tam, lai izskaidrotu mūsu privātuma praksi.

 1. Vispārīgie principi

  “ALD Automotive” saprot jūsu intereses saistībā ar jūsu personas datu konfidencialitāti. Turpmāk ir aprakstīts, kā mēs iegūstam un izmantojam šo informāciju, un norādītas jūsu tiesības. Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo informāciju, lai process būtu godprātīgs, pārredzams un pēc iespējas drošāks.

  Turpmāk izklāstītie principi ir pamatā tam, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus:

  • Caurredzamība un godprātība. Kad mēs vācam un apstrādājam jūsu personas datus, mēs informējam jūs par to, kas vāc un saņem šos datus, un tā iemeslus. Ja to pieprasa likums, mēs vienmēr cenšamies iegūt jūsu iepriekšēju piekrišanu (piemēram, vācot jebkādu sensitīvu informāciju vai sūtot tiešās tirgvedības materiālus). Mēs nekad neizmantojam jūsu personas datus nolūkiem, kas nav savienojami ar šajā dokumentā minētajiem nolūkiem.

  • Likumība. “ALD Automotive” nevāc un neapstrādā personas datus bez likumīga pamatojuma. Mēs izmantojam personas datus tikai atbilstošiem uzņēmējdarbības nolūkiem (piemēram, lai nodrošinātu pakalpojumus, vadītu attiecības ar klientiem, pārvaldītu klientu transportlīdzekļu parkus un precīzi izrakstītu rēķinus vai profilētu tirgvedības aktivitātes, lai labāk apkalpotu klientus, veiktu apmierinātības aptaujas vai sagatavotu pārskatus un ievērotu mūsu juridiskās saistības).

  • Minimizēšana. Mēs vācam personas datus, kas ir nepieciešami tikai datu apstrādei, kā norādīts šajā dokumentā. Mēs vācam sensitīvos datus tikai atbilstošos gadījumos. Mēs veicam visus saprātīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka jūsu reģistrētie personas dati ir precīzi, pilnīgi un atjaunoti.

  • Privātums. Apstrādājot personas datus, mēs cenšamies nodrošināt privātumu. Šajā saistībā mēs veicam arī privātuma ietekmes novērtēšanu, lai pārliecinātos, ka mūsu piemērotie drošības pasākumi ir atbilstoši un jūsu personas dati ir pasargāti.

 2. Par mums

  Uzņēmuma nosaukums: SIA “ALD Automotive”
  Reģistrācijas valsts: Latvija
  Reģistrācijas numurs: 50003825931
  Juridiskā adrese: Malduguņu iela 2, Mārupe, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167, Latvija
  Kontaktinformācija: e-pasts info.lv@aldautomotive.com; tālrunis +371 67783377

  Šī Privātuma politika attiecas tikai uz apstrādi, ko veic “ALD” vai tās vārdā. Lai gan mūsu tīmekļa vietnēs var būt saites uz citām trešo pušu vietnēm, mēs neuzņemamies nekādu atbildību par šo trešo pušu politiku saistībā ar jebkādiem personas datiem vai to vākšanu vai apstrādi.

 3. Kā mēs izmantojam jūsu personas datus un kādi personas dati tiek izmantoti


  1. Personas dati, kurus mēs apkopojam un apstrādājam, būs atšķirīgi atkarībā no mūsu attiecībām ar jums, jo mēs apkopojam tikai to, kas nepieciešams mūsu pakalpojumu sniegšanai. Mēs apkopojam personas datus saistībā ar septiņām personu grupām:


   • Mūsu klientu (juridisko personu) faktiskie īpašnieki, augstākā līmeņa vadītāji un juridiskie pārstāvji, kā aprakstīts šīs Privātuma politikas 3.2. punktā;
   • Klientu personāls, kas atbild par klientu attiecību pārvaldību, kā aprakstīts šīs Privātuma politikas 3.3. punktā; un
   • Izvirzītie autovadītāji, kā aprakstīts šīs Privātuma politikas 3.4. punktā; un
   • Patērētāji (privātpersonas), kā aprakstīts šīs Privātuma politikas 3.5. punktā; un
   • Mūsu piegādātāju (juridisko personu) augstākā līmeņa vadītāji un juridiskie pārstāvji, kā arī viņu kontaktpersonas, kā norādīts šīs Privātuma politikas 3.6. punktā; un
   • Mūsu darbinieki (kā plaši aprakstīts atsevišķā iekšēji koplietotā dokumentā); un
   • Darba kandidāti (CV un motivācijas vēstule – tiek piemērots viena mēneša glabāšanas periods līdz zaudējumu atlīdzināšanas prasību noilguma termiņa beigām (ja ierobežojošais termiņš ir ilgāks) attiecībā uz kandidāta personas datiem, kas ir iegūti personāla atlases procesā attiecībā uz kandidātiem, kuri ir saņēmuši atteikumu, ja vien kandidāts nedod savu piekrišana iekļaut tā personas datus “ALD Automotive” kandidātu datubāzē turpmākajām vakancēm. Šīs glabāšanas periods sākas nākamajā dienā pēc darbā pieņemšanas procesa beigām.

  2. Klientu īpašnieki, augstākā līmeņa vadītāji un juridiskie pārstāvji

   Personas dati, kurus mēs varam vākt no jums

   Mēs apkopojam šādus personas datus, kas attiecas uz katra klienta patiesajiem labuma guvējiem, augstākā līmeņa vadītājiem un likumīgajiem pārstāvjiem:
   • Vārds, uzvārds
   • Dzīvesvieta
   • Dzimšanas datums
   • Personas kods
   • Personu apliecinošā dokumenta dati

   Personas datu apstrādes mērķi

   Mēs apkopojam šos datus, lai varētu savākt kredītinformāciju un veikt pārbaudes, lai nodrošinātu mūsu klientu kredītspēju un labu reputāciju, kā norādīts turpmāk:

   • Sankciju vai politiski nozīmīgu personu meklēšana (mēs veicam sankciju un politiski nozīmīgu personu meklēšanu komerciālās un publiski pieejamās datubāzēs, lai izpildītu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasības, tostarp “Iepazīstiet savu klientu” (ISK) prasības).
   • Krāpšanas apkarošanas pārbaudes (mēs varam veikt krāpšanas apkarošanas pārbaudes, izmantojot krāpšanas apkarošanas dienestu glabātās datubāzes).

   Likumīgie pamati

   Mēs varam arī izmantot jūsu personas datus, lai analizētu mūsu procesus un procedūras, lai noteiktu un ieviestu veidus, kā uzlabot un pilnveidot mūsu pakalpojumus.

   Saistībā ar šo apstrādi mēs paļausimies uz šādiem likumīgiem pamatiem: Līguma izpilde, juridiskie pienākumi, likumīgās intereses (jūsu kredītspējas noteikšana un krāpšanas apkarošana) un dažos gadījumos – juridiskas prasības.

  3. Klienta kontaktpersonas

   Personas dati, kurus mēs varam vākt no jums

   Mēs apkopojam šādus personas datus, kas attiecas uz klientu personālu, kas ir atbildīgs par klientu attiecību uzturēšanu ar mums:

   • Vārds, uzvārds; un
   • Darba kontaktinformācija.

   Personas datu apstrādes mērķi

   Mēs apkopojam šo informāciju korespondences nolūkos saistībā ar mūsu pakalpojumu sniegšanu jums. Mēs varam arī izmantot šo informāciju, lai analizētu mūsu procesus un procedūras, lai noteiktu un ieviestu veidus, kā uzlabot un pilnveidot mūsu pakalpojumus.

   Likumīgie pamati

   Saistībā ar šo apstrādi mēs paļausimies uz šādiem likumīgiem pamatiem: Līguma izpilde, likumīgās intereses (saziņa ar jums, sniedzot mūsu pakalpojumus) un dažos gadījumos – juridiskas prasības.

  4. Izvirzītie autovadītāji

   Personas dati, kurus mēs varam vākt no jums

   Mēs apkopojam šādus personas datus, kas attiecas uz mūsu klienta izvirzītajiem autovadītājiem (neatkarīgi no tā, vai tas ir no klienta, pašiem izvirzītajiem vadītājiem vai no jebkuras trešās puses):

   • Vārds, uzvārds;
   • Darba kontaktinformācija (e-pasta adrese, tālruņa numurs);
   • dzimšanas datums;
   • Jūsu vadītāja apliecības dati;
   • Administratīvi pārkāpumi, notiesājoši spriedumi vai sodi (attiecas tikai uz informāciju, kas saņemta, lai pārvaldītu ceļu satiksmes negadījumus, apdrošināšanas atlīdzības un atkārtotas rēķinu izrakstīšanas pakalpojumus);
   • Informācija par negadījumiem (ierobežota līdz informācijai, kas saņemta, lai pārvaldītu ceļu satiksmes negadījumus un apdrošināšanas atlīdzības);
   • Darba devēja informācija;
   • Aptauju atbildes, kas attiecas uz jūsu atsauksmēm par mūsu pakalpojumu (ja izvēlaties tās sniegt);
   • Turklāt, ja tiek izmantoti telemātikas pakalpojumi, mēs varam apstrādāt arī no GPS iegūtus atrašanās vietas datus un transportlīdzekļa kustības datus, piemēram, apgriezienus, tukšgaitu, ātrumu.

   Kā un kāpēc mēs apstrādājam jūsu (izvirzītā vadītāja) personas datus

   Turpmāk ir sniegts kopsavilkums par jūsu personas datu apstrādes mērķiem, trešajām pusēm, ar kurām tie var tikt kopīgoti, un likumīgajiem pamatiem, uz kuriem mēs varam balstīties, lai tos apstrādātu:

   • Korespondence, kas attiecas uz Transportlīdzekli vai Transportlīdzekļa izmantošanu

    Likumīgie pamati: Likumīgās intereses (saziņa ar jums, sniedzot mūsu pakalpojumus) un dažos gadījumos – juridiskas prasības;

    Šim nolūkam personas dati var tikt koplietoti ar jūsu darba devēju (mūsu klientu), transportlīdzekļa ražotāju un/vai jebkuru attiecīgo izplatītāju.

   • Vadītāja informācija

    Likumīgais pamats: leģitīmās intereses (nepārtraukta mūsu pakalpojuma uzlabošana)

    Šim nolūkam personas datus var koplietot ar jūsu darba devēju (mūsu klientu) un jebkuru attiecīgo izplatītāju.


   • Transportlīdzekļu nodokļa, reģistrācijas pārvaldība un SM

    Likumīgie pamati: Juridiskās saistības, likumīgās intereses (lai mēs varētu pildīt savus pienākumus kā reģistrēts transportlīdzekļa īpašnieks un pakalpojumu sniegšanas laikā) un, dažos gadījumos, juridiskas prasības;

    Šim nolūkam personas dati var tikt koplietoti ar jūsu darba devēju (mūsu klientu).

   • Satiksmes vai autostāvvietu pārkāpumu apstrāde (piemēram, naudas sods)

    Likumīgie pamati: Juridiskie pienākumi, likumīgās intereses (lai mēs varētu pildīt savus pienākumus kā transportlīdzekļa reģistrētais īpašnieks un pakalpojumu sniegšanas laikā) un juridiskās prasības;

    Šim nolūkam personas datus var koplietot ar attiecīgajām valsts vai privātajām struktūrām, kas ir atbildīgas par autostāvvietu organizēšanu, ar jūsu darba devēju (mūsu klientu), lai tas ar jums sazinātos, un/vai naudas sodu pārvaldības pakalpojumu sniedzējiem gadījumā, ja tiek uzlikts naudas sods.

   • Pakalpojumu sniegšana, reaģējot uz negadījumu vai transportlīdzekļa bojājumu/nozaudēšanu

    Likumīgie pamati: Saistībā ar informāciju par veselību vai informāciju, kas attiecas uz jebkuru darbību, kas ir vai var būt administratīvs pārkāpums, mēs paļausimies uz jūsu nepārprotamu piekrišanu, ko ieguvis jūsu darba devējs. Pretējā gadījumā mēs paļausimies uz juridiskajiem pienākumiem, likumīgajām interesēm (lai mēs varētu pildīt savus pienākumus kā transportlīdzekļa reģistrētais īpašnieks un pakalpojumu sniegšanas laikā) un juridiskām prasībām;

    Personas datus šajā nolūkā var koplietot ar tiesībaizsardzības iestādēm, apdrošinātājiem vai nelaimes gadījumā iesaistītajām pusēm vai iespējamas prasības gadījumā. Tas var ietvert īpašu personas datu kategoriju (informācija par veselību), datu par kriminālsodāmību un/vai informācijas par jebkādu transportlīdzekļa bojājumu apstrādi.

   • Transportlīdzekļu piegāde un saņemšana

    Likumīgie pamati: Likumīgās intereses (lai mēs varētu pildīt savus pienākumus kā transportlīdzekļa reģistrētais īpašnieks un pakalpojumu sniegšanas laikā) un dažos gadījumos – juridiskas prasības;

    Šim nolūkam personas dati var tikt koplietoti ar jūsu darba devēju (mūsu klientu), piegādes un saņemšanas aģentiem, izplatītājiem un transportlīdzekļu nomaiņas pakalpojumu sniedzējiem.

   • Transportlīdzekļa atgūšana gadījumā, ja Transportlīdzeklis netiek atgriezts piemērotā laikā

    Likumīgie pamati: Juridiskie pienākumi, likumīgās intereses (lai mēs varētu pildīt savus pienākumus kā transportlīdzekļa reģistrētais īpašnieks un pakalpojumu sniegšanas laikā) un juridiskās prasības;

    Šim nolūkam personas datus var koplietot ar piedziņas aģentiem, tiesībaizsardzības iestādēm, juridiskajiem padomdevējiem, jūsu darba devēju (mūsu klientu) un parādu piedziņas/izsekošanas aģentūrām.

   • (Ja piemērojams) nodrošinot transportlīdzekļa apkopi, remontu vai nomaiņu

    Likumīgie pamati: Likumīgās intereses (lai mēs varētu pildīt savus pienākumus kā transportlīdzekļa reģistrētais īpašnieks un pakalpojumu sniegšanas laikā) un dažos gadījumos – juridiskas prasības.

    Gadījumos, kad jūsu darba devējs (mūsu klients) ir pieprasījis šo papildu pakalpojumu, mēs varam koplietot personas datus ar remonta pakalpojumu sniedzējiem, izplatītājiem, ražotājiem, transportlīdzekļu nomaiņas pakalpojumu sniedzējiem vai jūsu darba devēju (mūsu klientu). Tas var ietvert informāciju par jebkādiem transportlīdzekļa bojājumiem.

   • (Ja piemērojams) Attiecībā uz saistītiem transportlīdzekļu pakalpojumiem

    Gadījumā, ja jūs lūdzat mums aktivizēt jebkuru ražotāja sniegto saistīto transportlīdzekļa pakalpojumu, jūsu personas dati var tikt koplietoti gan ar mums, gan transportlīdzekļa ražotāju. Jūs turpināt būt atbildīgs par jebkādu personas datu dzēšanu no jebkuras transportlīdzekļa sistēmas un par piekļuves pārtraukšanu jebkuram ražotāja sniegtajam savienotā transportlīdzekļa pakalpojumam pirms transportlīdzekļa atpakaļatdošanas mums. Lūdzu, ņemiet vērā arī to, ka mēs visos gadījumos nesaņemsim diagnostikas informāciju no šādiem pakalpojumiem, tāpēc izvirzītā autovadītāja pienākums ir paziņot mums, ja ar kādu no mūsu transportlīdzekļiem ir problēmas.


  5. Patērētāji (privātpersonas)

   Personas dati, kurus mēs varam vākt no jums

   Mēs apkopojam šādus personas datus, kas attiecas uz klientiem (patērētājiem):

   • Vārds, uzvārds
   • Dzīvesvieta
   • Dzimšanas datums
   • Personas kods
   • Personu apliecinošā dokumenta dati
   • Darba devējs un amats
   • Ienākumu summa un ienākumu avots
   • Jūsu vadītāja apliecības dati;
   • Administratīvi pārkāpumi, notiesājoši spriedumi vai sodi (attiecas tikai uz informāciju, kas saņemta, lai pārvaldītu ceļu satiksmes negadījumus, apdrošināšanas atlīdzības un atkārtotas rēķinu izrakstīšanas pakalpojumus)
   • Informācija par negadījumiem (ierobežota līdz informācijai, kas saņemta, lai pārvaldītu ceļu satiksmes negadījumus un apdrošināšanas atlīdzības)
   • Aptauju atbildes, kas attiecas uz jūsu atsauksmēm par mūsu pakalpojumu (ja izvēlaties tās sniegt)
   • Turklāt, ja tiek izmantoti telemātikas pakalpojumi, mēs varam apstrādāt arī no GPS iegūtus atrašanās vietas datus un transportlīdzekļa kustības datus, piemēram, apgriezienus, tukšgaitu, ātrumu.

   Kā un kāpēc mēs apstrādājam jūsu (izvirzītā vadītāja) personas datus

   Turpmāk ir sniegts kopsavilkums par jūsu personas datu apstrādes mērķiem, trešajām pusēm, ar kurām tie var tikt kopīgoti, un likumīgajiem pamatiem, uz kuriem mēs varam balstīties, lai tos apstrādātu:
   • Maksātspējas pārbaude, sankciju vai politiski nozīmīgu personu meklēšana, kā arī krāpšanas apkarošanas pārbaudes

    Mēs apkopojam šos datus, lai varētu savākt kredītinformāciju un veikt pārbaudes, lai nodrošinātu mūsu klientu kredītspēju un labu reputāciju.

    Likumīgie pamati: Līguma izpilde, juridiskie pienākumi, likumīgās intereses (jūsu kredītspējas noteikšana un krāpšanas apkarošana) un dažos gadījumos – juridiskas prasības.

   • Korespondence, kas attiecas uz Transportlīdzekli vai Transportlīdzekļa izmantošanu

    Likumīgie pamati: Likumīgās intereses (saziņa ar jums, sniedzot mūsu pakalpojumus) un dažos gadījumos – juridiskas prasības;

    Šim nolūkam personas datus var koplietot ar transportlīdzekļa ražotāju un/vai jebkuru attiecīgo izplatītāju.
   • Klientu informācija

    Likumīgais pamats: leģitīmās intereses (nepārtraukta mūsu pakalpojuma uzlabošana)

   • Transportlīdzekļu nodokļa, reģistrācijas pārvaldība un SM

    Likumīgie pamati: Juridiskās saistības, likumīgās intereses (lai mēs varētu pildīt savus pienākumus kā reģistrēts transportlīdzekļa īpašnieks un pakalpojumu sniegšanas laikā) un, dažos gadījumos, juridiskas prasības;

   • Satiksmes vai autostāvvietu pārkāpumu apstrāde (piemēram, naudas sods)

    Likumīgie pamati: Juridiskie pienākumi, likumīgās intereses (lai mēs varētu pildīt savus pienākumus kā transportlīdzekļa reģistrētais īpašnieks un pakalpojumu sniegšanas laikā) un juridiskās prasības;

    Šim nolūkam personas datus var koplietot ar attiecīgajām valsts vai privātajām struktūrām, kas ir atbildīgas par autostāvvietu organizēšanu, un/vai naudas sodu pārvaldības pakalpojumu sniedzējiem gadījumā, ja tiek uzlikts naudas sods.

   • Pakalpojumu sniegšana, reaģējot uz negadījumu vai transportlīdzekļa bojājumu/nozaudēšanu

    Likumīgie pamati: Attiecībā uz informāciju par veselību vai informāciju, kas saistīta ar jebkādu darbību, kas ir vai var būt administratīvs pārkāpums, mēs paļausimies uz juridiskiem pienākumiem, likumīgām interesēm (lai mēs varētu pildīt savus pienākumus kā transportlīdzekļa reģistrētais īpašnieks un mūsu pakalpojumu sniegšanas laikā) un juridiskām prasībām;

    Personas datus šajā nolūkā var koplietot ar tiesībaizsardzības iestādēm, apdrošinātājiem vai nelaimes gadījumā iesaistītajām pusēm vai iespējamas prasības gadījumā. Tas var ietvert īpašu personas datu kategoriju (informāciju par veselību), administratīvās rīcības datus un/vai informācijas par jebkādu transportlīdzekļa bojājumu apstrādi.

   • Transportlīdzekļu piegāde un saņemšana

    Likumīgie pamati: Likumīgās intereses (lai mēs varētu pildīt savus pienākumus kā transportlīdzekļa reģistrētais īpašnieks un pakalpojumu sniegšanas laikā) un dažos gadījumos – juridiskas prasības;

    Šim nolūkam personas datus var koplietot ar mūsu piegādes un saņemšanas aģentiem, izplatītājiem un transportlīdzekļu nomaiņas pakalpojumu sniedzējiem.

   • Transportlīdzekļa atgūšana gadījumā, ja Transportlīdzeklis netiek atgriezts piemērotā laikā

    Likumīgie pamati: Juridiskie pienākumi, likumīgās intereses (lai mēs varētu pildīt savus pienākumus kā transportlīdzekļa reģistrētais īpašnieks un pakalpojumu sniegšanas laikā) un juridiskās prasības;

    Šim nolūkam personas datus var koplietot ar piedziņas aģentiem, tiesībaizsardzības iestādēm, juridiskajiem padomdevējiem un parādu piedziņas/izsekošanas aģentūrām.

   • (Ja piemērojams) nodrošinot transportlīdzekļa apkopi, remontu vai nomaiņu

    Likumīgie pamati: Likumīgās intereses (lai mēs varētu pildīt savus pienākumus kā transportlīdzekļa reģistrētais īpašnieks un pakalpojumu sniegšanas laikā) un dažos gadījumos – juridiskas prasības.

    Gadījumos, kad esat pieprasījis šo papildu pakalpojumu, mēs varam koplietot personas datus ar remonta pakalpojumu sniedzējiem, izplatītājiem, ražotājiem vai transportlīdzekļu nomaiņas pakalpojumu sniedzējiem. Tas var ietvert informāciju par jebkādiem transportlīdzekļa bojājumiem.

   • (Ja piemērojams) Attiecībā uz saistītiem transportlīdzekļu pakalpojumiem

    Gadījumā, ja jūs lūdzat mums aktivizēt jebkuru ražotāja sniegto saistīto transportlīdzekļa pakalpojumu, jūsu personas dati var tikt koplietoti gan ar mums, gan transportlīdzekļa ražotāju. Jūs turpināt būt atbildīgs par jebkādu personas datu dzēšanu no jebkuras transportlīdzekļa sistēmas un par piekļuves pārtraukšanu jebkuram ražotāja sniegtajam savienotā transportlīdzekļa pakalpojumam pirms transportlīdzekļa atpakaļatdošanas mums. Lūdzu, ņemiet vērā arī to, ka mēs visos gadījumos nesaņemsim diagnostikas informāciju no šādiem pakalpojumiem, tāpēc jūsu pienākums ir paziņot mums, ja ar kādu no mūsu transportlīdzekļiem ir problēmas.

  6. Piegādātāju augstākā līmeņa vadītāji, juridiskie pārstāvji un kontaktpersonas

   Personas dati, kurus mēs varam apkopot par piegādātāju augstākā līmeņa vadītājiem un juridiskajiem pārstāvjiem

   Mēs apkopojam šādus personas datus, kas attiecas uz katra klienta patiesajiem labuma guvējiem, augstākā līmeņa vadītājiem un likumīgajiem pārstāvjiem:
   • Vārds, uzvārds
   • Dzīvesvieta
   • Dzimšanas datums
   • Personas kods

   Personas datu apstrādes mērķi

   Mēs apkopojam šos datus, lai varētu savākt kredītinformāciju un veikt pārbaudes, lai nodrošinātu mūsu piegādātāju labo reputāciju, kā norādīts turpmāk:

   • Sankciju vai politiski nozīmīgu personu meklēšana (mēs veicam sankciju un politiski nozīmīgu personu meklēšanu komerciālās un publiski pieejamās datubāzēs, lai izpildītu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasības, tostarp “Iepazīstiet savu klientu” (ISK) prasības).

   • Krāpšanas apkarošanas pārbaudes (mēs varam veikt krāpšanas apkarošanas pārbaudes, izmantojot krāpšanas apkarošanas dienestu glabātās datubāzes).

   Likumīgie pamati

   Mēs varam arī izmantot jūsu personas datus, lai analizētu mūsu procesus un procedūras, lai noteiktu un ieviestu veidus, kā uzlabot un pilnveidot mūsu pakalpojumus.

   Saistībā ar šo apstrādi mēs paļausimies uz šādiem likumīgiem pamatiem: Līguma izpilde, juridiskie pienākumi, likumīgās intereses (krāpšanas apkarošana) un dažos gadījumos – juridiskas prasības.

   Personas dati, kurus mēs varam apkopot par piegādātāju kontaktpersonām

   Mēs apkopojam šādus personas datus, kas attiecas uz mūsu piegādātāju personālu, kas ir atbildīgs par piegādātāju attiecību uzturēšanu ar mums:

   • Vārds, uzvārds; un
   • Darba kontaktinformācija.

   Personas datu apstrādes mērķi

   Mēs apkopojam šo informāciju korespondences nolūkos saistībā ar sadarbību ar mūsu piegādātāju. Mēs varam arī izmantot šo informāciju, lai analizētu mūsu procesus un procedūras, lai noteiktu un ieviestu veidus, kā uzlabot un pilnveidot mūsu pakalpojumus.

   Likumīgie pamati

   Saistībā ar šo apstrādi mēs paļausimies uz šādiem likumīgiem pamatiem: Līguma izpilde, likumīgās intereses (saziņa ar jums, sadarbojoties ar mūsu piegādātāju) un dažos gadījumos – juridiskas prasības.

 4. Īpašu kategoriju personas datu un datu par kriminālsodāmību apstrāde

  Daži personas datu veidi tiek uzskatīti par sensitīviem, un tiem tiek piešķirta lielāka aizsardzība saskaņā ar tiesību aktiem par datu aizsardzību. Tie ietver:

  • “Īpašas personas datu kategorijas”, kas ietver personas datus, kas atklāj rases vai etnisko izcelsmi, politiskos uzskatus, reliģiskos vai filozofiskos uzskatus, dalību arodbiedrībās un ģenētiskos datus, biometriskos datus, kas tiek apstrādāti ar mērķi unikālā veidā identificēt personu vai datus, kas attiecas uz veselību, seksuālo dzīvi un seksuālo orientāciju. Dati par veselību ietver personas datus, kas attiecas uz indivīda fizisko vai garīgo veselību, un kas atklāj informāciju par indivīda veselības stāvokli; un

  • “Dati par kriminālsodāmību”, kas ir personas dati, kas attiecas uz sodāmību vai noziedzīgiem nodarījumiem vai saistītiem drošības pasākumiem.

  Parasti mēs neapstrādājam īpašas personas datu kategorijas vai datus par kriminālsodāmību. Tomēr, lai mēs varētu pildīt savus pienākumus kā transportlīdzekļa reģistrētais īpašnieks un efektīvi sniegt pakalpojumus, mums var būt jāapstrādā sensitīva informācija par autovadītājiem šādos ierobežotos apstākļos:

  • Veselības/medicīniskā informācija: Pakalpojumu sniegšanas laikā mēs varam apstrādāt informāciju par veselību, reaģējot uz negadījumu vai transportlīdzekļa bojājumu/nozaudēšanu. Tas ir saistīts ar faktu, ka mēs kā transportlīdzekļa reģistrētais īpašnieks varam saņemt ziņojumus par negadījumiem, un šie ziņojumi dažkārt satur nelielu veselības/medicīniskās informācijas daudzumu. Mēs nekontrolējam šo ziņojumu saturu, kas dažos gadījumos tiks izmantoti arī apdrošināšanas nolūkos.

   Šo veselības informāciju var koplietot ar tiesībaizsardzības iestādēm, apdrošinātājiem vai nelaimes gadījumā iesaistītajām pusēm vai iespējamas prasības gadījumā.

  • Dati par kriminālsodāmību: Tā kā transportlīdzeklis tiek uzskatīts par paaugstinātas bīstamības avotu un ceļu satiksmes negadījuma izraisīšana var izraisīt kriminālatbildību vadītājam vai transportlīdzeklis var būt saistīts ar noziedzīgām darbībām, mēs varam saņemt pieprasījumus un informāciju par noziedzīgiem nodarījumiem un iespējamiem autovadītāju pārkāpumiem no tiesībaizsardzības iestādēm vai tiesām, kas var rasties, izrietot no mūsu kā transportlīdzekļa reģistrētā īpašnieka lomas.

   Šajā nolūkā personas datus var koplietot ar tiesībaizsardzības iestādēm vai tiesām, lai informētu, ka jums iznomātais Transportlīdzeklis, iespējams, ir iesaistīts gadījumā.


  Mēs neapstrādājam iepriekš minēto informāciju ar citiem līdzekļiem vai citiem mērķiem.

 5. Cik ilgi mēs glabājam jūsu personas datus?

  Personas datus “ALD Automotive” SIA glabā aktīvā bāzē tik ilgi, cik tas ir nepieciešams mērķu sasniegšanai, kādiem tie tika vākti.

  Tāpēc glabāšanas periodu sākotnēji nosaka “ALD Automotive” SIA, ņemot vērā darbības vajadzības, kas nepieciešamas katra atsevišķa nomas līguma izpildei, un ņemot vērā vietējās datu aizsardzības iestādes ieteikumus.

  Tomēr likumdošanas un reglamentējošie prasības var noteikt zināmus ilgākus glabāšanas periodus. Daži tiesību akti arī pieprasa, lai dokumenti/informācija, kas ietver personas datus, noteiktu laiku tiktu glabāta pierādījumu nolūkos vai paredzot iespējamu tiesvedību līdz attiecīgās darbības noilgumam. Piemēram, vispārējs noilguma termiņš civilprasību celšanai ir desmit gadi. Tāpēc “ALD” ir pienākums glabāt dažus personas datus pēc nomas līgumu izpildes, lai gan tie vairs netiek izmantoti to izpildes nolūkā, tā dēvēto starpposma arhīvu veidā.

  Juridiska strīda gadījumā mēs varam uzglabāt jūsu personas datus līdz šādas tiesvedības beigām, iekļaujot iespējamos apelācijas periodus. Pēc tam mēs tos izdzēsīsim vai arhivēsim saskaņā ar spēkā esošo likumu.

  Šo periodu beigās personas dati ir:
  • izdzēsti; vai
  • arhivēti; vai
  • anonimizēti.

 6. Ar ko “ALD Automotive” SIA var koplietot jūsu personas datus

  “ALD” saprot, ka nevēlaties, lai mēs sniedzam jūsu personas datus tiešā veidā trešajām pusēm to tirgvedības nolūkiem bez jūsu piekrišanas. Tomēr dažkārt “ALD” ir jāizmanto partneri vai apstrādātāji, lai nodrošinātu jums pieprasītos pakalpojumus un labāku pieredzi iepriekš minētajiem nolūkiem. Tādēļ mēs ierobežojam to, kā koplietojam jūsu personas datus, pamatojoties uz nepieciešamību zināt, šādi:

  • ar iekšējiem uzņēmuma departamentiem, piemēram, pārdošanas, klientu apkalpošanas/kvalitātes departamentu, tirgvedības, IT pakalpojumu, atbalsta un uzturēšanas departamentu. “ALD Automotive Group” ietvaros mēs varam koplietot jūsu personas datus ar citām “ALD Automotive” struktūrvienībām, kas var izmantot jūsu personas datus saskaņā ar šo politiku;

  • ar mūsu pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, datu mitināšanas pakalpojumu sniedzējiem, zvanu centriem, datu administratoriem, transportlīdzekļu ražotājiem/izplatītājiem, apkopes un avārijas pakalpojumu sniedzējiem, transportlīdzekļu atgūšanas izsekošanas aģentiem, transportlīdzekļu piegādes un saņemšanas aģentiem, trešajām pusēm, kas nodrošina visu jūsu nomāto transportlīdzekļu apkopi un apkalpošanu, kas ietilpst pakalpojumā Igaunijā vai Eiropas Ekonomikas zonā, un kuriem ir uzdots izmantot jūsu personisko informāciju tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem.

  • ar nesaistītiem partneriem, piemēram, bankām, mūsu apdrošinātājiem un profesionāliem padomdevējiem utt.

  • ja ir jāietekmē uzņēmuma aktīvu pārdošana vai nodošana saistībā ar bankrota procedūru, lai īstenotu mūsu tiesības, aizsargātu mūsu īpašumu vai aizsargātu citu personu tiesības, īpašumu vai drošību vai, ja nepieciešams, jāatbalsta ārējā revīzija, atbilstība un korporatīvās vadības funkcijas.

  • ja to nosaka likums, piemēram, atbildot uz tiesas pavēsti, tostarp policijai, tiesībaizsardzības iestādēm un tiesām valstīs, kurās mēs darbojamies.

  • ar personu, kurai mēs nododam savas tiesības saskaņā ar jūsu līgumu.

 7. Personas datu nodošana ārpus EEZ

  Kopumā visas “ALD” datubāzes atrodas Eiropas Savienībā. Tomēr “ALD” var pārsūtīt jūsu personas datus valstīm, kas atrodas Eiropas Ekonomiskā zonā vai ārpus tās. Valstis ārpus EEZ var nenodrošināt tādu aizsardzības līmeni, kāds ir pieejams EEZ. Ja mēs pārsūtīsim jūsu personas datus ārpus EEZ, mēs pārliecināsimies, ka tiek nodrošināts atbilstošs aizsardzības līmenis attiecībā uz jūsu personas datu apstrādi.

  Tomēr Eiropas Komisija ir apstiprinājusi, ka dažas valstis ārpus EEZ nodrošina būtībā līdzvērtīgu aizsardzību EEZ datu aizsardzības likumiem, un tāpēc nav nepieciešami papildu aizsardzības pasākumi personas datu nosūtīšanai uz šīm jurisdikcijām. Šīs valstis ir uzskaitītas turpmāk norādītajā vietnē:

  https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en 

 8. Jūsu tiesības

  Lai aizsargātu datu subjektus, kurus skar personas datu apstrāde, VDAR ir ieviesusi tiesības. Attiecīgās tiesības ir šādas:

  Datu subjektu tiesības

  Tiesību apraksts

  VDAR pants

  Piekļuves tiesības

  Jūs varat iegūt informāciju, kas attiecas uz jūsu personas datu apstrādi, un šādu personas datu kopiju. Ja jūs iesniedzat šādu pieprasījumu, mēs jums sniegsim visu informāciju par apstrādes nolūkiem, apstrādāto datu kategorijām, saņēmēju kategorijām, datu glabāšanas periodiem, jūsu tiesībām uz labošanu, dzēšanu vai datu piekļuves ierobežošanu, ja piemērojams.

  15. punkts

  Tiesības labot

  Ja uzskatāt, ka jūsu personas dati ir neprecīzi vai nepilnīgi, varat pieprasīt, lai šādi personas dati tiktu attiecīgi mainīti

  16. pants

  Tiesības uz dzēšanu (tiesības “tikt aizmirstam”)

  Jūs varat pieprasīt savu personas datu dzēšanu, ciktāl to atļauj likums

  17. pants

  Tiesības ierobežot apstrādi

  Jūs varat pieprasīt ierobežot savu personiskās informācijas izmantošanu

  18. punkts

  Tiesības uz datu pārnesamību

  Ja tas ir juridiski piemērojams, jums ir tiesības pieprasīt, lai mums sniegtie personas dati tiktu atsūtīti atpakaļ jums saprotamā formātā.

  20. punkts

  Tiesības iebilst

  Jūs varat iebilst pret savu personas datu apstrādi, pamatojoties uz jūsu konkrēto situāciju. Jums ir tiesības iebilst pret jūsu personas datu apstrādi tiešās tirgvedības nolūkos, kas ietver profilēšanu, kas saistīta ar šāda veida tirgvedību.

  21. punkts


  Lūdzu, ņemiet vērā, ka jebkurā laikā jums ir tiesības iesniegt sūdzību kompetentajai vietējai uzraudzības iestādei, taču mēs laipni lūdzam vispirms nodot savu sūdzību mums.

 9. Drošība un datu glabāšana

  Nevar garantēt, ka datu pārraide, izmantojot internetu vai vietni, ir droša pret iejaukšanos. Tomēr, lai nodrošinātu godīgu un pārredzamu apstrādi, mēs, ņemot vērā mūsu apstrādes darbības, pieņemsim atbilstošas personas datu apstrādes procedūras, kas ietver īstenošanas tehniskos un organizatoriskos pasākumus, kuros ņemts vērā iespējamais kaitējums, un neprecizitāšu labošana, kas noteiktas apstrādātajos personas datos, lai līdz minimumam samazinātu kļūdu risku un jūsu personas dati tiktu apstrādāti godīgā un drošā veidā.

  Visa informācija, ko jūs mums sniedzat, tiek glabāta mūsu drošajos serveros. Ja mēs jums esam piešķīruši (vai arī jūs esat izvēlējušies) paroli, kas ļauj piekļūt noteiktām mūsu vietnes vai lietojumprogrammas daļām, jūs esat atbildīgs par šīs paroles konfidencialitātes saglabāšanu. Mēs lūdzam jūs nevienam neizpaust paroli.

  Mēs apstrādāsim visu jūsu informāciju stingri konfidenciāli un centīsimies veikt visus saprātīgos pasākumus, lai saglabātu jūsu personas datu drošību, tiklīdz tie būs pārsūtīti uz mūsu sistēmām. Mēs pieņemam atbilstošu datu vākšanas, glabāšanas un apstrādes praksi un drošības pasākumus, lai aizsargātu jūsu personas datus un mūsu vietnē un saistītajās datubāzēs glabātos datus no neatļautas piekļuves tiem, to mainīšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas.

  Visa informācija, ko jūs mums sniedzat, tiek glabāta mūsu vai mūsu piegādātāju drošos serveros, un tai piekļūst un to izmanto saskaņā ar mūsu drošības politiku un standartiem. Mēs lūdzam jūs:

  • Izvairīties no paroles, kas nodrošina piekļuvi jebkurai mūsu vietnes daļai, koplietošanas ar jebkuru citu personu; un
  • Ievērot visas citas drošības procedūras, par kurām mēs laiku pa laikam varam jums paziņot.

 10. Sīkdatņu politika un vietnes

  “ALD Automotive” SIA var apkopot datus, izmantojot sīkdatnes, lai uzlabotu lietotāja pārlūkošanas pieredzi. Sīkdatnes tiek izmantotas, cita starpā, lai saglabātu preferences un iestatījumus, lai ietaupītu laiku, iespējotu pieteikšanos, apkarotu krāpšanu, analizētu vietnes darbību un nomnieka sniegtos pakalpojumus, kā arī apkopotu apmeklējumu statistiku.

  Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet mūsu Sīkdatņu politiku.

 11. Šīs Privātuma politikas atjauninājumi 

  Mēs varam periodiski atjaunot šo Privātuma politiku, lai tā atbilstu visiem jaunajiem noteikumiem, tāpēc, lūdzu, regulāri to pārskatiet. Ja mēs atjaunosim šo Privātuma politiku, mēs par to informēsim, sniedzot paziņojumu mūsu tīmekļa vietnes sākumlapā. Šis paziņojums pēdējo reizi tika grozīts 2021. gada 8. oktobrī.

 12. Kā ar mums sazināties

  Ja jums ir kādi jautājumi saistībā ar šo paziņojumu vai jūsu personas datu izmantošanu, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu info.lv@aldautomotive.com.