Atbilstība, korupcijas novēršanas politika un ziņošana par pārkāpumiem

ALD Automotive, kas ir Societe Generale (SG) grupas daļa, ievēro vienotu pieeju un standartus attiecībā uz cīņu pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanu. ALD Automotive ievēro pienācīgu rūpību un pienācīgi identificē un pārbauda darījumu partnerus.

ALD Automotive atbalsta cīņu pret korupciju, pret tirgošanos ar ietekmi, pret krāpšanu un pret izspiešanu, regulāri sadarbojoties ar valsts iestādēm, publiskā sektora un citām organizācijām saskaņā ar vietējos likumdošanas aktos noteiktajām prasībām un kārtību.

Daži no atbilstošajiem ALD Automotive veiktajiem pasākumiem ir personāla apmācība, Ētikas kodeksa un Korupcijas un tirgošanās ar ietekmi novēršanas kodeksa izstrāde un ieviešana, iekšējo un personāla dokumentu grozījumi, ņemot vērā uzsāktos korupcijas novēršanas pasākumus.

Savā darbībā un sadarbībā ar darījumu partneriem ALD Automotive ievēro SG grupas Rīcības kodeksu un, SG grupas Korupcijas un tirgošanās ar ietekmi novēršanas kodeksu SG grupas Ilgtspējīgas piegādes reglamentu.

Lejupielādējiet un iepazīstieties ar SG grupas Rīcības kodeksu.

Lejupielādējiet un iepazīstieties ar SG grupas Korupcijas un tirgošanās ar ietekmi novēršanas kodeksu.

Lejupielādējiet un iepazīstieties ar SG grupas Ilgtspējīgas piegādes reglamentu.

Saskaņā ar SG Rīcības kodeksu, ALD Automotive no saviem piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem sagaida, ka tie ievēros Grupas Rīcības kodeksā noteiktajiem līdzvērtīgus principus, tostarp attiecībā uz cilvēktiesību un visu spēkā esošo normatīvo aktu ievērošanu.

Lai ziņotu par izdarītiem (vai paredzamiem) korupcijas pārkāpumiem vai krāpšanas gadījumiem, kā arī par jebkādām darbībām, kas aizskar ALD Automotive tiesības un likumīgās intereses, izmantojiet savas tiesības ziņot par pārkāpumiem, lietojot SG grupas īpaši paredzēto rīku ziņošanai par pārkāpumiem, – drošu ārējo platformu, kas garantē personas datu aizsardzību un stingru informācijas konfidencialitāti.